Historie

Městys Mšeno (Grünwald) měl před válkou dvě školy – německou měšťanskou a českou obecnou. Ta stávala na místě dnešní křižovatky ulic Palackého a Hluboké, německá “ Hauptschule” v dosud stojící budově bývalé základní školy Mšeno. V době hitlerovské okupace česká škola zanikla, zůstala pouze německá a teprve po válce v roce 1945 byla znovu obnovena v budově bývalé školy německé. V poválečném období byly s přistěhováním dalších českých rodin do Mšena postupně naplňovány všechny třídy obecné školy od 1. – 5. ročníku. Ředitelem školy byl jmenován E. Pleskot, okresním školním inspektorem byl v té době pan Flos. Od září 1951 byla původně pětitřídní škola rozšířena o další – 6., 7., 8. a 9. ročník při zachování dvou ředitelství. Ředitelem 1. stupně devítíletky byl pan Lad. Černohous, ředitelem pro 2. stupeň byl ustanoven pan Josef Tvrdý. Funkci školního inspektora tehdy vykonával pan L. Jakoubě. Jelikož třídy 2. stupně byly zřizovány ve “velké” budově, musel 1. stupeň hledat nové prostory. Ty získal postupnou adaptací budovy ležící přímo proti škole. V roce 1952 došlo ke spojení dvou stávajících ředitelství v jediné – v ředitelství základní školy 1. – 9. s ředitelem Josefem Tvrdým, kterého ještě v průběhu školního roku nahradil pan Bohuslav Ponrt. Od uvedeného roku škola spravovala obě uvedené budovy. K nim přibyla koncem padesátých let svépomocí mšenských občanů vybudovaná “školička” pro prvňáčky, která se nacházela v areálu mšenského parku. Po připojení Mšena k Jablonci nad Nisou dochází i k výrazným územním změnám v souvislosti s velkým “bouráním” a s výstavbou rozsáhlého panelového sídliště. V rámci této výstavby byla vybudována nová moderní 27 třídní škola, čímž se podstatně změnilo mšenské školství.

Historie základní školy v Mozartově ulici

(dříve v ulici Zdeňka Nejedlého) se začala psát školním rokem 1979 – 1980, kdy si osídlování mšenské aglomerace vynutilo tuto školu vybudovat. Počtem žáků se škola zařadila mezi největší v okrese a mezi přední školy v celém severočeském regionu.

Školu navštěvovalo celkem 610 žáků rozmístěných do 21 třídy. Ředitele, pana Jaroslava Radimského, vystřídal pan Mgr. Jan Weiss. Ve školním roce 1984 – 85 byla na škole otevřena první matematická třída v jabloneckém okrese. V roce 1987 nastoupila na řídící místo paní Mgr. Ludmila Křapková, již 1. 2. 1990 nahradil pan Jiří Pecháček. Ve školním roce 1990 – 91 byly na škole založeny třídy s rozšířenou hudební výchovou. V roce následujícím zahájily činnost třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V roce 1992 vznikl dětský pěvecký sbor Vrabčáci pod vedením Mgr. Pavla Žura, který sklízí úspěchy nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí. 1. července 1994 je na místo ředitele 6. ZŠ jmenována Mgr. Marcela Rousová. Od škol. roku 1990/2000 vznikají na škole také fotbalové třídy. U zrodu první 6. třídy doplněné fotbalisty z FK Jablonec a TJ Elitex stál PaedDr. Josef Novotný.

Škola také poskytuje prostorové zázemí dalším organizacím – ZUŠ, FK Jablonec a pobočce Městské knihovny.

V roce 2006 prošla škola celkovou rekonstrukcí, byl položen nový povrch střechy, byla vyměněna dřevěná okna za plastová, plášť budovy byl zateplen a zkultivován novou fasádou, byly vyměněny všechny vstupní dveře, uvnitř budovy byly vyměněny zářivky, u oken parapety a na topení termoregulační ventily.

Současnost školy – zajímavé akce roku 2016

Poznáváme cizí země – Itálii, Španělsko, Německo. Procvičujeme cizí jazyky – projekt EU Jazykové vzdělávání formou blended-learningu, návštěvy anglických divadelních představení. Prezentujeme se hudbou – DPS Vrabčáci, Vrabčata, přípravný sboreček, flétnový sbor. Pomáháme v nemocnici (vánoční přání, výrobky do aukce), organizujeme sbírku ve prospěch sdružení CPK – CHRPA. Úspěšně se účastníme mezinárodních soutěží (Karel IV. očima dětí), celostátních soutěží (olympiáda Čj, Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, SAPERE – vědět, jak žít, Evropa ve škole, Školní časopis roku, Náš svět, celostátní přehlídka DPS) a krajských soutěží (zeměpis, dějepis, biologie, logická olympiáda, Máj – měsíc poezie, Dětská scéna). Organizujeme sportovní soutěže Šplhoun a Žonglér, zajišťujeme okresní soutěže v McDonald´s Cupu, Coca Cola Cupu a vybíjené. Sportovní síly na úrovni krajských soutěží měříme v minifotbale, fotbale, futsalu, vybíjené, atletice a OVOV. Společně se bavíme při oslavách Halloweenu, Vánočních slavnostech, Barevných velikonočních dnech a Pasování na čtenáře. Hodnotíme vědomosti žáků při projektech Evropské státy za olympijským vítězstvím, Husitství a při vědomostních testech Kalibro. Tvořivost žáků prezentujeme na výtvarných výstavách v Eurocentru a ke Dni matek. Se školním rokem se slavnostně loučíme v Městském divadle při Mozart revue.