Výzva č. 02_16_22 – ŠABLONY

Škola je od 1. 8. 2017 zapojena do projektu: Výzva č. 02_16_022  –  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3

Moderní škola 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004465

Projekt v souladu s výzvou dle zvolených klíčových aktivit podporuje některé z následujících témat: základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, podporu společného vzdělávání, procesy zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje personální podporu škol.